CV onderhoud is inclusief:

- Het uitvoeren van de jaarlijkse controle/onderhoud volgens fabrieksadvies.

- Tijdens de controle het zo nodig bijvullen van de installatie.

- Tijdens de controle het zo nodig afstellen van het toestel.

- Jaarlijks per telefoon of e-mail een afspraak maken m.b.t. het onderhoud.


Niet inbegrepen:

- Tijdens de controle het zo nodig vervangen van preventief voorgeschreven materialen.

- Reparaties aan de cv installatie buiten de toestel mantel (geen voorrijkosten).

- Reparaties die niet behoren tot de cv installatie.

- De kosten van de te vervangen materialen.

- De arbeidstijd welke noodzakelijk is voor het vervangen van het totale toestel en warmtewisselaars.

- De arbeidstijd welke noodzakelijk is voor het vervangen van installatie delen welke zich buiten het toestel bevinden.

- Storingen die het gevolg zijn van verkeerd gebruik, nalatigheid, doe het zelf werkzaamheden en werkzaamheden door derden.

- Onvoorziene storingen in de gas, elektra of water voorziening.

- Buiten de controle beurt bijvullen of ontluchten van de installatie.

- Het ontkalken van de warmtewisselaar of boiler.

- Als het toestel of delen daarvan niet goed bereikbaar zijn door externe omstandigheden.

- Als er geen gelegenheid gegeven is door de klant om een storing tijdens de normale arbeidstijden op te lossen zullen er extra kosten in rekening gebracht worden.

- Als er een defect onderdeel geconstateerd wordt en dit mag niet vervangen worden en in een later stadium dit alsnog moet gebeuren.

- Als er onterecht een beroep op ons is gedaan, zoals buiten de normale werktijden een beroep op de storingsdienst doen en de storing blijkt niet spoedeisend of al oud te zijn zullen er extra kosten in rekening gebracht worden.


Garantie:

- Op niet door ons geleverde onderdelen verlenen wij en verzorgen wij geen garantie.

- Op door ons gemonteerde en geleverde vervangingsonderdelen tijdens een reparatie is de garantie 1 jaar.

- Op door ons gemonteerde en geleverde cv installatie, ventilatie toestellen en appendages is de garantie 2 jaar.


Diversen:

- Betalingen dienen ten alle tijden per pin of per overboeking te geschieden binnen 14 dagen van het bezoek.

- Wij behouden ons het recht voor kosten stijgingen en of door de overheid opgelegde belastingen zonder voorafgaand bericht door middel van een jaarprijs aanpassing door te berekenen.

- Als er na een gemaakte afspraak voor een onderhoudsbeurt of storing niemand thuis blijkt te zijn of geen toegang verleend wordt, behouden wij ons het recht om U 35,00 euro in rekening te brengen ivm onze onkosten.

- Is er in het pand waar de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden asbest aanwezig dan dient dit vooraf aan ons gemeld te zijn.


Aansprakelijkheid:

- Warmtepartner is verzekert voor gevolgschade veroorzaakt door onvolkomenheden in de uitgevoerde werkzaamheden.

- Warmtepartner is slechts gehouden aan het verhelpen van een eventuele storing en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade welke direct of indirect is ontstaan ten gevolge van de storing.

- Warmtepartner hanteert een algemene uitsluiting in geval van schade en/of aansprakelijkheid van schade veroorzaakt, voortgevloeid uit of verband houdend met asbest of asbesthoudende zaken.

- Warmtepartner is niet aansprakelijk als tijdens onderhoud of reparatie een onderdeel niet meer werkt en/of vervangen kan worden door veroudering, oxidatie, verdroging en/of achterstallig onderhoud.